top of page

Przetwarzanie oraz poufność danych osobowych w celu prowadzenia komunikacji email


Administrator danych:

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) jest Countess Laboratories Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Jana Pawła II 45 05-500 Piaseczno, NIP: 1231501719 reprezentowana przez Zuzannę Fedyczak.

Dane kontaktowe: zfedyczak@countess.pl

Odbiorca danych:

Odbiorcą danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy: Countess Laboratories Sp. z o.o. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Countess Laboratories Sp. z o.o. zawarło umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Dobrowolność przetwarzania oraz cele przetwarzania:

Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez Countess Laboratories Sp. z o.o. odpowiedzi na wiadomość. Dane zbierane są w celu komunikacji zwrotnej, oraz w celach:

  • rozliczeniowych (faktury)  

  • przygotowania dokumentacji dotyczącej projektu

Okres przetwarzania:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu konkluzji sprawy, w której prowadzona jest konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Prawa dotyczące przetwarzanych danych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wnoszenia prośby o ich usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, ich przenoszenie do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Polityka prywatności:

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: Countess Laboratories Sp. z o.o. zostały określone w polityce prywatności.

Klauzula poufności:

Informacje zawarte w korespondencji elektronicznej e-mail (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie dla przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie są Państwo właściwym adresatem korespondencji e-mail, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie oraz usunięcie korespondencji e-mail (wraz z załącznikami). W takim przypadku zakazane jest ujawnianie treści korespondencji e-mail (oraz załączników) osobom trzecim, jak i sporządzanie jego kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.


______________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.

bottom of page